Salvador Mollà

 

VALENCIÀ

Amb una decidida inclinació artística i autodidacta, desenvolupa les seues inquietuds creatives alternant-les amb diversos treballs professionals.

Coherentment amb les seves inclinacions, ha estat al capdavant de diferents iniciatives socioculturals com «La Ploma Elèctrica» i «La Pell del Brau «, Art Aromàtic, etc. Actualment, capitaneja una nau industrial, «El Filaner», reconvertida en projecte d’art modern recentment constituïda com a fundació d’art que porta el seu nom.

Té una extensa trajectòria artística que s’expressa en diverses disciplines: dibuix, pintura, escultura amb diferents materials i tractaments, encara que principalment treballa la ceràmica, matèria amb la qual ha tingut una gran projecció professional, aplicant en l’arquitectura i la decoració. També és habitual en el seu treball la utilització del ferro, l’acer, el vidre, la fusta, etc. en qualsevol de les seues creacions, aportant un curiós contrast a la seva obra, i distingint-se per la recuperació de materials o la reconversió de mobles.

Entre els seus treballs ha realitzat murals i diverses escultures públiques, i són destacables la realització de fonts escultòriques.

La seva obra s’ha propagat per Europa i els EUA a través de col·leccions particulars.

CASTELLANO

Con una decidida inclinación artística y autodidacta, desarrolla sus inquietudes creativas alternándolas con diversos trabajos profesionales.

Coherentemente con sus inclinaciones, ha estado al frente de diferentes iniciativas socioculturales como “La Ploma Elèctrica” i “La Pell del Brau”, Art Aromàtic, etc. En la actualidad, capitanea una nave industrial, “El Filaner”, reconvertida en proyecto de arte moderno recientemente constituida como fundación de arte que lleva su nombre.

Tiene una extensa trayectoria artística que se expresa en diversas disciplinas: dibujo, pintura, escultura con diferentes materiales y tratamientos, aunque principalmente trabaja la cerámica, materia con la que ha tenido una gran proyección profesional, aplicándola en la arquitectura y la decoración. También es habitual en su trabajo la utilización del hierro, el acero, el vidrio, la madera, etc. en cualquiera de sus creaciones, aportando un curioso contraste a su obra, y distinguiéndose por la recuperación de materiales o la reconversión de muebles.

Entre sus trabajos ha realizado murales y diversas esculturas públicas, y son destacables la realización de fuentes escultóricas.

Su obra se ha propagado por Europa y los EUA a través de colecciones particulares.

ENGLISH

With a strong artistic and self-taught inclination, he develops his creative concerns alternating with various professional works.

Coherently with his inclinations, he has been leading different cultural initiatives as «La Ploma Elèctrica», «La Pell del Brau», Art Aromàtic etc. Currently, he leads a warehouse, «El Filaner», converted into a modern art project recently established as an art foundation that hosts his name.

He has an extensive artistic career that is expressed in various disciplines: drawing, painting, sculpting with different materials and treatments, although he mainly works with ceramics, stuff with which he has had a big professional projection, applied in architecture and decoration. It is also common in his work the use of iron, steel, glass, wood, etc. in any of their creations, providing an interesting contrast to his work, and distinguished by material recovery or retraining furniture.

Among his works has made several public murals and sculptures, and are remarkable sculptural performing sources.

His work has spread across Europe and the USA through private collections.